Đào tạo

Ngày 20-05-2013

Mẫu phiếu đăng ký đi làm NCS nước ngoài theo đề án 911

Mẫu Phiếu đăng ký NCS nước ngoài  Đề án 911 (kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

PHIU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO Đ ÁN 911

NĂM 20...

Mẫu Phiếu đăng ký NCS nước ngoài  Đề án 911 (kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Nước đăng ký dự tuyển (chỉ đăng ký 01 nước):..............................................................................................................

Ngành học đăng ký dự tuyển:.........................................................................................................................................

Ngoại ngữ sẽ sử dụng khi đi học ở nước ngoài: ...........................................................................................................

1. Họ và tên:...................................................................... Giới tính: □ Nam □ Nữ.

Dân tộc:.............................................................................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................................

3. Chức vụ và cơ quan đang công tác:...............................................................................................................................

Thuộc Bộ, Ngành, Tỉnh:....................................................................................................................................................

4. Hiện nay là cán bộ: □ Biên chế □ Hợp đồng, từ ngày/tháng/năm...........

□ Sẽ được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp □ Học viên cao học/sinh viên đại học mới tốt nghiệp, chưa đi làm. Năm tốt nghiệp:...............................................................................................................................................................................

5. Địa chỉ gửi thư:..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Điện thoại: Cơ quan.................................... Nhà riêng.................................. DĐ ............................................................

E-mail:.... ....................................................................................... ...................................................................................

6. Quá trình đào tạo:

6.1. Đại học:

Thời gian đào tạo:........................... năm. Từ....................... đến.......................................................................................

Trường:........................................................................................................................................... ..................................

Nước:.................................................................................................................................................................................

Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):.

□ Đào tạo phối hợp:

Cơ sở đào tạo trong nước: Thời gian: từ.............................. đến…………………………………………………...........

Cơ sở đào tạo nước ngoài: Thời gian: từ.............................  đến.......................................................................................

Ngành đào tạo:...................................................................................................................................................................

Điểm trung bình học tập toàn khóa: ……………….Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp:...................................................

Loại tốt nghiệp (nếu có):...............................................

(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về thang điểm, xếp loại của nơi học).

6.2. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo:........................... năm. Từ....................... đến.......................................................................................

Trường:..............................................................................................................................................................................

Nước:..................................................................................................................................................................................

Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):.

□ Đào tạo phối hợp:

Cơ sở đào tạo trong nước: Thời gian: từ................................ đến.....................................................................................

Cơ sở đào tạo nước ngoài: Thời gian: từ............................... đến......................................................................................

Chuyên ngành:...................................................................................................................................................................

Điểm trung bình học tập toàn khóa: ……………….Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp:...................................................

Loại tốt nghiệp (nếu có):....................................................................................................................................................

(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về thang điểm, xếp loại của nơi học).

Nếu người dự tuyển đã từng học tại nước ngoài thì đề nghị cung cấp rõ thông tin các học

bổng/nguồn tài trợ đã được hưởng để đi học nước ngoài:

□ ĐH, loại học bổng (chọn 1, 2,…theo danh mục liệt kê phía dưới):

□ ThS, loại học bổng (chọn 1, 2,…theo danh mục liệt kê phía dưới):

(1) Học bổng do ngân sách Nhà nước Việt Nam cấp (Bộ GDĐT cử đi học)

(2) Học bổng theo các đề án đào tạo phối hợp được Bộ GDĐT cấp kinh phí

(3) Học bổng diện Hiệp định (Bộ GDĐT cử đi học)

(4) Học bổng do cơ sở đào tạo nước ngoài/ cơ quan, tổ chức quốc tế cấp (ghi rõ tên nơi cấp học bổng): .......................

(5) Nguồn tài trợ khác hoặc tự túc kinh phí (xin ghi rõ):...................................................................................................

7. Trình độ ngoại ngữ: □ Có chứng chỉ □ Chưa có chứng chỉ

Tiếng Anh: …… IELTS ………TOEFL. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:……………………………..………………….

Tiếng ………………………………..…. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:………………………………………....……...

Tiếng ………: ………… ……. Ngày cấp: ………..Nơi cấp:……………………………………………….…………..

 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG CỬ DỰ TUYỂN

....................., ngày ……../ …/20……

 (Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

....................., ngày ……../ …/20……

(Người dự tuyển ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên