Chương trình

Ngày 29-08-2013

Mẫu đơn xin phúc khảo thi Tiếng Anh B1 tham chiếu khung Châu Âu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

                      Kính gửi: Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ – Đại học Thái Nguyên

 

Tên tôi là: …………………………… Nơi sinh:……………………………..

Ngày sinh: …………………………… Số báo danh: ………………………..

Đã tham dự kỳ thi: ……………………………………………………………

Được tổ chức tại: ……………………………………………………………..

Sau khi biết kết quả do Trung tâm thông báo, tôi kính đề nghị Trung tâm chấm phúc

 khảo bài thi của tôi các môn:

1. Môn: …………………… Kết quả thi:………….điểm

2. Môn: …………………… Kết quả thi: …………điểm

3. Môn: …………………….Kết quả thi: …………điểm

(Số lượng: ……..môn)

Tôi xin đóng lệ phí chấm phúc khảo theo đúng quy định của Trung tâm.

(Lệ phí phúc khảo: 200.000đ/1 môn)

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                         ………, ngày …. tháng …. năm ….

                                                                                                       Người làm đơn

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đính kèm:

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên