Chương trình

Ngày 29-07-2012

CampusFrance Việt Nam

CampusFrance Việt Nam là bộ phận chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, có nhiệm vụ hỗ trợ các đối tượng là sinh viên mong muốn học tập ở bậc đại học và sau đại học tại Pháp.
CampusFrance Việt Nam là bộ phận chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, có nhiệm vụ hỗ trợ các đối tượng là sinh viên mong muốn học tập ở bậc đại học và sau đại học tại Pháp.

CampusFrance có hai nhiệm vụ :

  • Quảng bá giáo dục đại học Pháp
  • Giúp cho sinh viên có một kế hoạch học tập tại Pháp thành công thông qua việc cung cấp từ những thông tin đầu tiên cho đến khi lên đường du học Pháp.

Năm 2010-2011, có 6 664 sinh viên đăng kí học đại học và sau đại học tại Pháp, trong đó có 80.6% đăng kí vào các trường đại học tổng hợp.

http://www.vietnam.campusfrance.org/vi/node/13846

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên