Thông báo

Ngày 16-03-2015

Thông báo đã có giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 31/01/2015

hiện tại đã có giấy chứng nhận năng lực tiếng anh đợt thi ngày 31/01/2015 cho các anh chị học viên. Vậy trung tâm xin thông báo tới các anh chị học viên đến trung tâm để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận.

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên