Thông báo

Ngày 16-12-2014

Thông báo đã có giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh ngày 8-9/11/2014

hiện tại đã có giấy chứng nhận năng lực tiếng anh đợt thi ngày 8-9/11/2014 cho các anh chị học viên. Vậy trung tâm xin thông báo tới các anh chị học viên đến trung tâm để làm thủ tục nhận giấy chứng nhận.

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên