Giới thiệu

Ngày 30-05-2011

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân viên

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân viên

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe

Điện thoại/Fax: 

Mobile: 0913 394 518

Email: ndanghoe@gmail.com

Phó Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Trần Thanh Vân

Điện thoại/Fax: 02803 852653

Mobile:0912 282 816

Email: vanmyvuchau@gmail.com/vanmy@hn.vnn.vn

Phó Giám đốc Trung tâm: Th.S Đặng Văn Doanh

Mobile:0912 477 849

Email: dangvandoanh58@gmail.com

Dương Thế Ngọc

Điện thoại/Fax: 02803 852654

Mobile:0989313444

Email: ngocdhtn.khtc@gmail.com

Trương Thị Huyền

Điện thoại/Fax: 02803 748688

Mobile:0963110510

Email: truonghuyen.tts.dhtn@gmail.com

Trần Thị Quỳnh Mai

Điện thoại/Fax: 02803 748688

Mobile:0976240522

Email: quynhmai140887@gmail.com

Phạm Thị Hà

Điện thoại/Fax: 02803 748688

Mobile:0963085333

Email: Hafphamha.ttdttts@gmail.com

Nguyễn Thị Thái Học

Điện thoại/Fax: 02803 748688

Mobile:0984669989

Email: thaihocesce47@gmail.com

Nguyễn Hồng khanh

Mobile:0979 532 032/ 0942 545 411

Email: nguyenkhanh771989@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Vân

Mobile: 0913 286 506

Email:

Nguyễn Thu Huyền

Mobile: 0963 686 391

Email: huyennguyen.ftu.tts@gmail.com

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên