Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: +84 2803 748688
Fax: +84 2803 748688
Email: cpdt.tnu@gmail.com / tttts.dhtn@moet.edu.vn

:
:
:
:

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên