Quy chế Tổ chức

Ngày 29-07-2012

Quy chế Tổ chức

Quy chế Tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SỸ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 ------------------------

 

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Điều 1: Tên gọi và trụ sở giao dịch

 1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ Đại học Thái Nguyên.
 2. Tên tiếng Anh:  TNU Center for Pre-Doctoral Training.
 3. Tên viết tắt trong giao dịch: CPDT - TNU
 4. Trụ sở: Văn phòng Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên.
 5. Website: www.cpdt.tnu.edu.vn

Điều 2: Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ Đại học Thái Nguyên ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-ĐHTN ngày 7/5/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Thái Nguyên, được tổ chức và hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Điêu 3: Chức năng

          Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ Đại học Thái Nguyên có các chức năng chính sau đây:

 1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị đào tạo trong toàn đại học quảng bá công tác đào tạo sau đại học nói chung, đào tạo Tiền tiến sĩ nói riêng của Đại học Thái Nguyên tới các trường đại học, trường cao đẳng và toàn xã hội  nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
 2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài đại học bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cho các đối tượng đã và sẽ dự tuyển NCS tại Đại học Thái Nguyên để họ trở thành NCS theo các hình thức đào tạo trong nước, đào tạo hỗn hợp hay đào tạo ở nước ngoài theo đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 ( Đề án 911).
 3.  Thực hiện các hoạt động dịch vụ về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao theo các quy định của pháp luật.

Điều 4: Nhiệm vụ

          Trung tâm có các nhiệm vụ chính sau đây:

 1. Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc Đại học Thái Nguyên về công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nói chung, công tác đào tạo sau đại học và đào tạo tiền tiến sĩ nói riêng.
 2. Quảng bá công tác đào tạo sau đại học, tuyển sinh các đối tượng đã trúng tuyển NCS cũng như các đối tượng sẽ dự tuyển NCS tại Đại học Thái Nguyên tham gia Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 ( Đề án 911).
 3. Chủ trì và phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài đại học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ một số ngoại ngữ chủ yếu ( tiếng Anh, Nga, Trung, Đức, Pháp) đạt yêu cầu của các cơ sở đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước.
 4. Hỗ trợ học viên tăng cường năng lực chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị bài luận dự định nghiên cứu (statement of purpose), đề xuất hướng nghiên cứu; hỗ trợ NCS tìm cơ sở đào tạo và giáo sư hướng dẫn theo các chương trình đào tạo tiến sĩ; giới thiệu phương pháp nghiên cứu và kinh nghiệm học tiến sĩ ở nước ngoài; lập danh sách các trường và website liên kết với các chương trình đào tạo tiến sĩ trong chuyên ngành để NCS tìm hiểu.
 5. Phổ biến Quy chế Lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài; đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác quản lý Lưu học sinh cũng như các vấn đề khác mà NCS cần phải biết trước khi ra nước ngoài học tập.
 6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá ngoại ngữ cho các học viên cao học và NCS theo yêu cầu người học cần phải đạt được theo các quy định chung.
 7. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn và ngoại ngữ cho các khóa đào tạo tại trung tâm theo quy định chung và phân cấp của Đại học Thái Nguyên.
 8. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, khả năng cạnh tranh trong khu vực, cung cấp cơ sở khoa học cho nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng nguồn nhân lực theo chuẩn đầu ra; dự báo nhu cầu thị trường và các hoạt động dịch vụ về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Thái Nguyên giao.

 

Chương III

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 

Điều 5: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

 1. Ban Giám đốc Trung tâm
 2. Các Bộ phận (phòng) chức năng:

2.1. Hành chính – Tổng hợp

2.2. Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 1. Các bộ phận trực thuộc khác (nếu cần thiết), Giám đốc Trung tâm sẽ trình Giám đốc ĐHTN ra quyết định thành lập.

Điều 6: Ban Giám đốc Trung tâm gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu và lãnh đạo Trung tâm do Giám đốc ĐHTN bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc ĐHTN về mọi hoạt động của Trung tâm, là người đại diện pháp nhân cao nhất trong quan hệ của Trung tâm với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc ĐHTN bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm phân công phụ trách một số mặt công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những việc được phân công. Trường hợp Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Giám đốc Trung tâm ủy quyền cho một phó Giám đốc Trung tâm thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm và báo cáo Giám đốc ĐHTN.

Điều 7: Các bộ phận (phòng) chức năng thuộc Trung tâm do Giám đốc ĐHTN quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Giám đốc Trung tâm sẽ quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó các bộ phận chức năng của Trung tâm và báo cáo Giám đốc ĐHTN.

Điều 8: Nhân sự của Trung tâm

 1. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm bao gồm các cán bộ, viên chức làm việc theo chế độ cơ hữu và kiêm nhiệm.
 2. Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn tài chính của Trung tâm, trên cơ sở xác định vị trí công tác và khối lượng công việc; Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch định biên nhân lực và kế hoạch tuyển dụng, trình Giám đốc ĐHTN xem xét, phê duyệt.
 3. Căn cứ nhu cầu hoạt động của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng thuê, khoán đối với những công việc không bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng lao động với các cá nhân khác khi có phê duyệt của Giám đốc ĐHTN theo quy định của pháp luật.
 4. Việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức tại Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHTN.
 5. Cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm được bảo đảm các quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, của ĐHTN và của Trung tâm.

Chương IV

TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

Điều 9. Các nguồn tài chính của Trung tâm

 1. Nguồn được cấp từ ngân sách nhà nước.
 2. Học phí, lệ phí do người học đóng góp.
 3. Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, đào tạo, nghiên cứu khoa học.
 4. Tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng; nguồn vốn liên doanh, liên kết  của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.
 5. Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 10. Chế độ quản lý và sử dụng tài chính

 1. Trung tâm quản lý và sử dụng tài chính theo chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước, các quy định của ĐHTN và quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.
 2. Giám đốc Trung tâm là chủ tài khoản của Trung tâm và chịu trách nhiệm quản lý các nguồn tài chính của trung tâm; chịu sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của Ban Kế hoạch – Tài chính và Giám đốc ĐHTN.
 3. Trung tâm có Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán kiêm nhiệm do Giám đốc ĐHTN bổ nhiệm theo quy định.
 4. Hàng năm, Trung tâm có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính, báo cáo ĐHTN và chịu sự kiểm tra, giám sát của ĐHTN theo các quy định hiện hành.
 5. Trung tâm có trách nhiệm nộp 10% lợi nhuận thu được từ các hoạt động dịch vụ đào tạo cho Quỹ phúc lợi của ĐHTN.
 6. Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, trình Giám đốc ĐHTN phê duyệt.

Điều 11. Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất ban đầu của Trung tâm do ĐHTN bố trí và trang bị theo Đề án thành lập Trung tâm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và theo khả năng của ĐHTN.

 Hàng năm, cơ sở vật chất sẽ được ĐHTN bổ sung, đồng thời Trung tâm sẽ tự mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trong phạm vi nguồn tài chính của Trung tâm, phù hợp với quy định của Nhà nước và của ĐHTN.

 

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 12. Trung tâm được quan hệ trực tiếp với các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHTN để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

 Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHTN có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm để cùng thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác đào tạo và hỗ trợ Trung tâm trong việc sử dụng, khai thác các nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trung tâm và của các đơn vị trong toàn ĐHTN.

Điều 13. Trung tâm được quan hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; được quyền ký các văn bản hợp tác trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm; được mời các nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động của Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHTN.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14. Bản Quy chế này gồm 6 chương 14 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám đốc ĐHTN ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nội dung của bản Quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung do Giám đốc ĐHTN xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm./.

 

 

                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                        TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ 

 

                                                                       PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe

Các bài liên quan

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ – Đại học Thái Nguyên